Odpowiedź:
Organ może, co do zasady, zmienić termin dostarczenia dokumentów potrzebnych do legalizacji. Biorąc jednak pod uwagę okoliczności faktyczne sprawy (wnioskowanie o zmiany terminu od 2015 r. oraz bezskuteczne kompletowanie dokumentacji) wydaje się, że organ powinien odmówić przedłużenia terminu.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – dalej pr. bud. organ nadzoru budowlanego nakazuje z zastrzeżeniem ust. 2 pr. bud., w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę albo bez wymaganego zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a pr. bud., albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia. Jeżeli budowa spełnia warunki określone w art. 48 ust. 2 pr. bud., organ nadzoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych oraz nakłada obowiązek przedstawienia dokumentów wymienionych w art. 48 ust. 3 pr. bud., zaś w przypadku nieprzedstawienia tych dokumentów wydaje decyzję nakazującą rozbiórkę. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wielokrotnie wskazywano, że termin z art. 48 ust. 3 pr. bud. ma charakter procesowy, a nie materialny, co w konsekwencji powoduje iż może być z ważnych powodów skracany lub przedłużany przez organy administracji, w zależności od potrzeb, na wniosek strony – zob. wyrok NSA z 30.01.2013 r., II OSK 1829/11. Wyznaczenie go na nowo może mieć jednak miejsce wówczas, gdy nie upłynął on bezskutecznie wobec zaniechania przez stronę podjęcia próby wywiązania się z nałożonych na nią obowiązków. Jednocześnie wyznaczając ten termin organ winien wziąć pod uwagę przedmiot postępowania, okoliczność, że inwestor może mieć obowiązek przedłożenia decyzji innego organu jak i obszerność oraz stopień skomplikowania dokumentacji obejmującej samowolę budowlaną. Mając na uwadze fakt, że inwestor wnosi o przedłużenie terminu od 2015 r. i do tej pory nie uzupełnił żądanej dokumentacji, w okolicznościach sprawy wydaje się, że należałoby odmówić po raz kolejny wydłużania terminu do przedstawienia dokumentacji niezbędnej do legalizacji. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami