PINB zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie samowolnej budowy obiektu budowlanego, przed wydaniem decyzji z art. 10 k.p.a. Jedna ze stron (wnioskodawca) codziennie przegląda akta sprawy. Z każdorazowej wizyty strony postępowania pracownik organu spisuje notatkę służbową. Organ nadzoru budowlanego jeszcze nie wydał decyzji.
Czy organ nadzoru budowlanego ma prawo odmowy udostępnienia akt sprawy?
Przepisy k.p.a. nie przewidują możliwości ograniczenia stronie wglądu w akta sprawy i trudno odmówić stronie przeglądania akt, nawet jeżeli nadużywa swoich uprawnień.
W myśl art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) - dalej k.p.a. strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Powyższe uprawnienia stanowią realizację zasady czynnego udziału strony w postępowaniu. Nawiązując do opisanego stanu faktycznego - pomimo, że działanie strony nosi znamiona pieniactwa procesowego, to jednak k.p.a. nie przewiduje możliwości ograniczenia stronie wglądu w akta sprawy, które powinny być dostępne w każdym stadium postępowania, także po wydaniu decyzji. Z kolei żądanie uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy wymaga wykazania interesu, niemniej jednak w rozpatrywanym przypadku (przeglądanie akt sprawy) trudno nakładać na stronę tego rodzaju obowiązek. Należy jednak podkreślić, że strona nie może swoim działaniem utrudniać pracy urzędu. Organ zawsze może próbować wykazać, że akta ewentualnie są konieczne do prowadzenia czynności dowodowych przez organ, a w szczególności do sporządzenia decyzji, niemniej jednak w przypadku osoby nadużywającej swoich procesowych uprawnień, tego rodzaju wyjaśnienia mogą być niewystarczające.

Tomasz Gawroński