Pytanie
Czy opodatkowaniu 23% stawką VAT podlega cała lub części działki w przedstawionym poniżej stanie faktycznym?
Miasto zamierza zbyć na rzecz strony prawo własności do działki o powierzchni 44.552 m2. W przeważającej części działka jest zalesiona, a jedynie w niewielkiej części zabudowana. W ewidencji gruntów i budynków występują następujące użytki: nieużytek (N - 42.471 m2) i tereny mieszkaniowe (B - 2.081 m2).
Część przedmiotowej działki zabudowana jest budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Nakłady na budowę budynków poniosła strona, w związku z czym wartość praw Miasta do nieruchomości na potrzeby zamiany ustala się na poziomie wartości prawa własności gruntu.
Dla przedmiotowego terenu brak jest mpzp. Studium – w większej części obszary leśne (ZL), w mniejszej części – obszary zabudowy usługowej (U1).