Pytanie
Spółka z o.o. podpisała umowę na leasing samochodu osobowego niespełniającego warunków określonych w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. Dodatkowo z tym samym podmiotem podpisała osobną umowę na świadczenie usług kompleksowej obsługi serwisowej (serwis, obowiązkowe badania techniczne, wymiana i przechowywanie opon, likwidacja szkód w zakresie OC i AC) dla samochodu będącego przedmiotem leasingu, na okres 3 lat. Z tego tytułu Spółka płaci co miesiąc określoną w umowie opłatę ryczałtową.
Czy ograniczenia w zakresie odliczania VAT określone w art. 86 ust. 7 u.p.t.u. dotyczą również umowy na świadczenie usług kompleksowej obsługi serwisowej?