Pytanie
Spółka jest dealerem samochodowym. W ubiegłym roku został zakupiony samochód testowy, który jest ewidencjonowany na towarach handlowych. Koszty rejestracji i badania technicznego zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia. W tym miesiącu upływa 12 miesięcy od jego rejestracji i przeznaczenia do celów demonstracyjnych.
Czy w związku z tym mamy obowiązek przyjąć ten samochód do ewidencji środków trwałych i dokonywać amortyzacji jak dla ujawnionych środków trwałych?
Jeżeli tak, to w którym miesiącu?
Jak należy ustalić wartość początkową samochodu?
Czy poniesione koszty badania i rejestracji zaliczone do kosztów podatkowych w roku ubiegłym powinny zostać skorygowane i należy zwiększyć o nie wartość nabycia środka trwałego?
Czy przeznaczenie tego samochodu obecnie do innych celów niż demonstracyjne ma tutaj znaczenie?