Pytanie
Spółka sporządza pełne sprawozdanie finansowe wg przepisów ustawy o rachunkowości. Planujemy sprzedać grupę środków trwałych w krótkim okresie czasu po dniu bilansowym (grunt, budynki, pozostałe środki trwałe). Do dnia sprzedaży prowadzona tam będzie dotychczasowa działalność gospodarcza.
Czy należy odrębnie ująć w bilansie grupę środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży w krótkim okresie po dniu bilansowym?
Czy wystarczy opisać w informacjach dodatkowych?
Sytuację tę precyzuje MSSF 5, ale nie mamy pewności czy powinniśmy stosować te wytyczne, skoro nie jesteśmy zobligowani do stosowania przepisów MSR/MSSF.
Czy amortyzacja tych środków trwałych powinna być kontynuowana (księgowa i podatkowa CIT)?