Pytanie
Jesteśmy w posiadaniu gruntu, który z uwagi na niewykorzystywanie go w działalności gospodarczej został odniesiony na inwestycje długoterminowe. W 2013 r. otrzymaliśmy ze Starostwa decyzję o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności. W decyzji określona została wartość gruntu i opłata za przekształcenie. Grunt został ujęty w ksiegach w wartości określonej w decyzji. Grunt pocięty jest licznymi rowami, które porastają krzewy. Obecnie zamierzamy przygotować grunt do sprzedaży poprzez wycięcie krzewów i wyrównanie terenu.
Czy opierając się o przepisy art. 31 ustawy o rachunkowości, art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz MSR 40 poz. 22, poniesione nakłady możemy odnieść na zwiększenie wartości gruntu inwestycyjnego (konto 030), czy też będą to koszty bieżące Spółki?