Pytanie
Spółka z o.o. zawarła umowę na wykonanie aplikacji portalu internetowego. Aplikacja wg umowy to "zbiór skryptów wykonanych na zlecenie Zamawiającego, której funkcjonalność określona zostanie w specyfikacji wymagań". Aplikacja będzie wykonywana etapami. Wartość całej aplikacji to 300.000 zł. Kwota ta obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem aplikacji, w tym wynagrodzenie za przeniesienie na zamawiającego wszelkich majątkowych praw autorskich do aplikacji oraz do wszelkich utworów - elementów aplikacji powstałych w wyniku realizacji umowy wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego.
Czy wydatki poniesione na utworzenie ww. portalu są wartością niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji czy są kosztem w dacie poniesienia?