Pytanie
Czy na wykonanie zalewu o powierzchni ok. 35 ha, w wyniku piętrzenia wód powierzchniowych za pomocą trzech zastawek piętrzących, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach? Czy zlew taki traktowany jest jako zbiornik wodny?
Przedmiotowy zalew zlokalizowany będzie na terenach gruntów innych niż orne oraz na obszarach objętych formami ochrony przyrody, oraz ma służyć do retencjonowania wody w celu przyszłego poboru wody do nawodnień użytków rolnych. Wokół zalewu (zbiornika) wykonane zostaną groble o długości ok. 3000 mb.
Czy w sytuacji gdzie powstaje w wyniku piętrzenia wód powierzchniowych wyżej opisany zalew, wymagane jest także pozwolenie wodnoprawne na retencjonowanie wód powierzchniowych?
Obecnie wnioskodawca posiada pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie wód powierzchniowych za pomocą jednej zastawki oraz wykonanie 3 stawów rybnych. Jak wynika z informacji uzyskanych od wnioskodawcy stawy te nie zostały wykonane, gdyż piętrzenie na zastawce spowodowało powstanie zalewu (o powierzchni mniejszej niż wskazana powyżej) i wykonanie stawów okazało się bezcelowe.
Czy w opisanym przypadku, jeśli zamiast 3 stawów wykonano zalew, możemy mówić o naruszeniu warunków pozwolenia wodnoprawnego?
W chwili obecnej inwestor chce zwiększyć piętrzenie a tym samym powiększyć powierzchnię zalewu, powstałego według wnioskodawcy "w oparciu o uzyskane pozwolenie wodnoprawne", do powierzchni ok. 35 ha.