Czy na terenie aglomeracji mogą powstawać przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Na terenie aglomeracji mogą być budowane przydomowe oczyszczalnie ścieków, jeżeli nie wybudowano systemu kanalizacji sanitarnej w danej części aglomeracji.

Czy na terenie aglomeracji mogą powstawać przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Chodzi o nieruchomość położoną na terenie aglomeracji, ale brak jest sieci kanalizacji sanitarnej w tej części aglomeracji.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g., właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Także w myśl § 30 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t.b., usytuowanie na działce budowlanej ujęć wody, urządzeń do gromadzenia i oczyszczania ścieków oraz odpadów stałych powinno być zgodne z r.w.t.b. oraz z przepisami dotyczącymi ochrony gruntu, wód i powietrza. W razie braku warunków przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej działka budowlana przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi może być wykorzystana pod taką zabudowę, pod warunkiem zapewnienia możliwości korzystania z indywidualnego ujęcia wody, a także zastosowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m[3]na dobę. Jeżeli ilość ścieków jest większa od 5 m[3], to ich gromadzenie lub oczyszczanie wymaga pozytywnej opinii właściwego terenowo inspektora ochrony środowiska (§ 26 ust. 3 r.w.t.b.).

Gmina nie może zabronić wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków z uwagi na to, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewidziano budowę systemu kanalizacji sanitarnej i dopuścić do tego czasu wyposażenie nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe (szamba). Zgodnie bowiem z wyrokiem NSA z dnia 3 października 2008 r., II OSK 1115/07, LEX nr 516793, "okoliczność, że w planie przewidziano budownictwo mieszkaniowe zaś do czasu docelowego rozwiązania gospodarki ściekowej poprzez budowę kanalizacji, ustalono możliwość budowy zbiorników bezodpływowych, bynajmniej nie może przesądzić o tym, że inwestorzy nie mają prawa do budowy technicznie odpowiedniej i w korzystniejszy sposób zapewniającej wymogi ekologii inwestycji polegającej na budowie urządzeń stanowiących przydomowe oczyszczalnie ścieków. Tym samym gmina w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie może zakazać właścicielowi nieruchomości położonej na terenie, na którym sieć kanalizacyjna nie jest zrealizowana, budowy przydomowej oczyszczalni ścieków z uwagi na planowaną w przyszłości budowę sieci kanalizacyjnej, bowiem uregulowanie takie jest sprzeczne z art. 5 ust. 1 pkt 2 u.u.c.p.g. i pozbawia właściciela nieruchomości uprawnienia wyraźnie przyznanego mu przez ustawę".

Uzasadnienie

Wyznaczając daną aglomerację poprzez wydanie rozporządzenia, stosowny organ potwierdza, że na danym terenie zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i odprowadzane do oczyszczalni ścieków. Interpretacja zapisów dyrektywy Rady 91/271/EWG w zakresie procentowego wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej była przedmiotem wielokrotnych dyskusji i modyfikacji. Zgodnie z dokumentacją Komisji Europejskiej zawierającą wskazówki co do właściwego sposobu raportowania danych na potrzeby dyrektywy, wartość wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej określona została na minimum 95%. Oznacza to, iż przynajmniej taki odsetek ścieków pochodzących z terenu danej aglomeracji jest zbierany i doprowadzany do oczyszczalni ścieków. Pozostała część aglomeracji (5%) powinna zostać obsłużona poprzez indywidualne systemy oczyszczania ścieków. Granice aglomeracji odnoszą się zatem do obszaru o zabudowie zwartej, dla którego zasadnym z punktu ekonomicznego, technicznego i ekologicznego widzenia staje się budowa sieci kanalizacyjnych odprowadzających ścieki do oczyszczalni. W pozostałych przypadkach działania gmin mające na celu rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków jest jak najbardziej słuszne.

Janusz Jerzy, artykuł pochodzi z publikacji Serwis Prawo Ochrony Środowiska.

Zamów bezpłatną prezentację programu >>>

Data publikacji: 29 sierpnia 2014 r.