Pytanie
Minimalna szerokość biegu schodów w budynku użyteczności publicznej wynosi 1,2 m, a szerokość spocznika 1,5 m.
Projekt przewiduje bieg o szerokości 1,45 m (120 i 25).
Czy należy zaprojektować spocznik o szerokości 1,75 m (150 i 25), czy wystarczy że spocznik będzie miał szerokość 1,5 m?
Szerokość 1,45 m biegu zaprojektowano ze względów na wygodę, a nie ilość osób.
Czy na spocznikach należy stosować balustrady?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 24 stycznia 2012 r.
Minimalne parametry biegów i spoczników schodowych zostały określone w treści rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – dalej r.w.t. Zgodnie z tabelą zawartą w § 68 ust. 1 r.w.t. graniczne wymiary schodów stałych zostały określone w ten sposób, że minimalna szerokość użytkowa biegu wynosić powinna 1,2 m, zaś minimalna szerokość użytkowa spocznika powinna wynosić 1,5 m. Unormowanie zawarte w tabeli nie rozstrzyga o wzajemnej relacji pomiędzy szerokością biegu, a szerokością spocznika, co pozwala na sformułowanie stwierdzenia, że tego rodzaju relacji regulacja r.w.t. nie przewiduje. Przepis ogranicza się do ustalenia szerokości minimalnej biegu i spocznika nie określając jednocześnie minimalnej różnicy w szerokości pomiędzy tymi elementami schodów. Tym samym zatem należy przyjąć, że zaprojektowanie biegów o szerokości większej niż przewidziano jako minimalne zgodnie z r.w.t. nie oznacza jednocześnie konieczności zaprojektowanie szerszego spocznika.
Zgodnie z r.w.t. nie przewiduje się zakazu montażu balustrad na spocznikach. Należy jednak projektować je z uwzględnieniem § 68 ust. 4 r.w.t., zgodnie z którym szerokość użytkową schodów stałych mierzy się między wewnętrznymi krawędziami poręczy, a w przypadku balustrady jednostronnej - między wykończoną powierzchnią ściany a wewnętrzną krawędzią poręczy tej balustrady. Szerokości te nie mogą być ograniczane przez zainstalowane urządzenia oraz elementy budynku.
Jakub Mazurkiewicz