Pytanie
W dniu 15 kwietnia 2009 r. została zawarta umowa użyczenia pomiędzy Nadleśnictwem działającym w imieniu Skarbu Państwa, a gminą. Przedmiotem umowy jest użyczenie gruntu i budynku gospodarczego w celu utworzenia Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej na okres do 28 lutego 2029 r. Koszty adaptacji budynku, tj. roboty budowlane, wykonanie nowych przyłączy, własnej oczyszczalni, ujęcia wody pitnej itp. ponosi gmina. Nadmienię, iż w umowie istnieje zapis, że Nadleśnictwo wyraża zgodę na oddanie przedmiotu umowy do używania przez MOK (instytucję kulturalną).
Czy na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatnikiem podatku od nieruchomości będzie Miejski Ośrodek Kultury (instytucja kultury)?