Pytanie
Jak należy rozumieć zmieniony § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie?
Czy § 12 ust. 3 pkt 4 mówiący o tym, iż sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości niemniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych dotyczy także usytuowania na dziełkach o szerokości mniejszej niż 16 m?
Czy na działce o szerokości mniejszej niż 16 m można usytuować budynek gospodarczy w granicy lub 1,5 m od granicy z działka sąsiednią, który będzie wyższy niż 3 m i dłuższy niż 5,5 m?