Pytanie
Pracodawca jest publiczną uczelnią wyższą. Pracownik posiadający stopień naukowy dr hab. jest zatrudniony na stanowisku adiunkta na podstawie umowy o pracę na czas określony do dnia 28 lutego 2015 r. Do JM Rektora wpłynął wniosek tegoż pracownika, poparty przez Dziekana dotyczący zmiany umowy o pracę z dotychczasowej okresowej na czas nieokreślony, na dotychczas zajmowanym stanowisku.
Czy pracodawca może porozumieniem stron zmienić rodzaj umowy o pracę i zawrzeć z nauczycielem akademickim umowę o pracę na czas nieokreślony, czy w takim przypadku konieczne będzie zawarcie nowej umowy o pracę, po uprzednim rozwiązaniu istniejącej (porozumieniem stron) jednakże dopiero po przeprowadzeniu procedury konkursowej oraz po opinii Rady Wydziału zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym?
Pracodawca spotkał się z opiniami oraz wyrokiem SN, z którego wynika, że można porozumieniem stron zmienić rodzaj umowy o pracę, jednakże ma wątpliwość czy taki zabieg w przypadku nauczycieli akademickich nie będzie naruszał art. 118a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.