Pytanie
Spółka zawarła umowę o dzieło na wykonanie platformy internetowej do obsługi sprzedaży. Wynagrodzenie za wykonanie dzieła wynosi 4500 zł i obejmuje wykonanie i wdrożenie platformy wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich. Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich nie jest osobno wydzielone. Przewidywany okres użytkowania platformy jest dłuższy niż jeden rok.
Czy powyższe dzieło można zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych jako "prawa autorskie do platformy", czy też jako samą "platformę internetową"?
W jaki sposób ustalić wartość praw autorskich w przypadku, gdy cena obejmuje zarówno wartość tych praw jak i wykonanie samego dzieła?