Pytanie:
Oczyszczalnia w miejscowości nadmorskiej, w sezonie letnim, tj. od czerwca do września (turystycznym), ma obciążenie RLM na poziomie 49.000, natomiast w okresie wiosennym, jesiennym i zimowym (październik-maj) na poziomie 6000 RLM. Czy w pozwoleniu wodnoprawnym można określić dwa rodzaje wskaźników zanieczyszczeń: a) dla sezonu letniego stężenia jak dla RLM od 15.000 do 99.999 oraz b) dla pozostałego okresu jak dla RLM od 2000 do 9999?

Odpowiedź:

Analizowany przypadek dotyczy oczyszczalni, której obciążenie charakteryzuje się dużą zmiennością sezonową. Dlatego też wydaje się, że można będzie tu mieć na uwadze normę wynikającą z art. 128 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) - dalej pr. wod. W myśl tego przepisu w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się terminy pobierania i odprowadzania wody oraz wprowadzania ścieków dla zakładów, których działalność charakteryzuje się sezonową zmiennością.

Wprawdzie w przywołanej regulacji jest mowa o zakładzie, jednakże w rozumieniu do art. 9 ust. 1 pkt 25 pr. wod. pod pojęciem tym rozumie się podmioty korzystające z wód w ramach korzystania szczególnego. W rozważanym przypadku bez wątpienia mamy do czynienia z taką sytuacją, czyli wprowadzaniem ścieków do środowiska, które będzie wymagało uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art. 122 ust. 1 pkt. 1 pr. wod. Wydaje się zatem, że możliwe będzie określenie w pozwoleniu wodnoprawnym dwóch okresów wprowadzania ścieków z tej oczyszczalni, z przypisanymi im odpowiednimi dopuszczalnymi parametrami wskaźników zanieczyszczeń.

Przyjmuję jednocześnie, że omawiana oczyszczalnia nie znajduje się w aglomeracji, gdyż wtedy zastosowanie będą miały wartości dla RLM aglomeracji określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) - dalej r.w.ś.w.z.
Należy bowiem wyjaśnić, iż pojęcie „RLM aglomeracji” uwzględnia ścieki pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji (w przeliczeniu: 1 RLM aglomeracji = 1 stały mieszkaniec aglomeracji), ścieki pochodzące z przemysłu, a także ścieki od osób czasowo przebywających w aglomeracji (w przeliczeniu: 1 RLM aglomeracji = 1 zarejestrowane miejsce noclegowe), które są odbierane systemem kanalizacji zbiorczej lub dostarczane w inny sposób do oczyszczalni ścieków w aglomeracji.

Przy założeniu, że jest to oczyszczalnia poza aglomeracją, pod uwagę należy brać najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń określone w załączniku nr 2 do r.w.ś.w.z., które są zróżnicowane w zależności od obciążenia oczyszczalni RLM. Ze względu na różne wartości obciążenia analizowanej oczyszczalni RLM w sezonie turystycznym oraz w okresie pozostałym, należy kierować się najwyższymi dopuszczalnymi wartościami zanieczyszczeń dla RLM oczyszczalni mieszczącego się odpowiednio w przedziale RLM oczyszczalni od 15.000 do 99.999 oraz od 2000 do 9999.