Pytanie:
W pozwoleniu zintegrowanym wydanym przez starostę dla instalacji energetycznego spalania paliw o mocy 176 MW ustalono maksymalne roczne emisje substancji w podziale na lata 2016-2020 wraz z działaniami, tj. w 2016 r. zakończenie budowy instalacji odpylania w związku z faktem, iż instalacja wpisana jest do Przejściowego Planu Krajowego. W wyniku przeprowadzonej kontroli WIOŚ stwierdził przekroczenie dopuszczalnej ilości pyłu w 2016 r. (w pozwoleniu 55,12 Mg/rok, rzeczywista emisja 112,59 Mg/rok) dlatego wezwano prowadzącego instalację do udzielenia wyjaśnień w opisanej sprawie. Ustalono, iż nie doszło do przekroczeń. Prowadzący instancję wyjaśnił powody opóźnień w realizacji działania budowy instalacji i poinformował, że zadanie zostanie zakończone w 2017 r. z początkiem 2018 r. nastąpi rozruch technologiczny instalacji. Jakie czynności w opisanej sytuacji powinien wykonać starosta? Czy możliwa jest zmiana terminu wykonania budowy instalacji wymienionego w pozwoleniu zintegrowanym? Czy prowadzący instalację powinien wystąpić o zmianę terminu w PPK, a następnie do starosty o zmianę pozwolenia zintegrowanego? Czy starosta powinien w tym przypadku zastosować art. 195 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. czy 216 p.o.ś.?

Odpowiedź:
W ramach derogacji uzyskanej dla instalacji w oparciu o art. 146c p.o.ś. organ ochrony środowiska w pozwoleniu zintegrowanym określił m.in. warunki tej derogacji (w ramach korzystania ze środowiska).

Organ słusznie w pierwszej kolejności ustalił, czy miało miejsce przekroczenie warunków pozwolenia zintegrowanego w zakresie dopuszczalnej emisji rocznej.

Przekroczenie emisji dopuszczalnej stanowiłoby niedotrzymanie warunków pozwolenia, ale i podstawę do wymierzenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 315d i art. 315e p.o.ś.

Organ mógłby również, moim zdaniem, podjąć działania wskazane w art. 195 p.o.ś., tj. działania w kierunku cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia.

Według art. 195 ust. 1 pkt 1 p.o.ś., pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli eksploatacja instalacji jest prowadzona z naruszeniem warunków pozwolenia, innych przepisów p.o.ś. lub ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach. Należy także pamiętać o art. 195 ust. 2 p.o.ś.

Niedotrzymanie terminu wykonania instalacji odpylania spalin jest również naruszeniem warunków pozwolenia i moim zdaniem organ ma uzasadnienie do zastosowania art. 195 ust. 1 pkt 1 p.o.ś., co powinno zmobilizować prowadzącego instalację.

Zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie realizacji instalacji według mnie może kolidować z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 21.07.2015 r. w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego - dalej r.p.p.k. Pozwolenie zintegrowane powinno jednak być zgodne z r.p.p.k.

Zgodnie z art. 146h pkt 5 p.o.ś., minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii, mając na uwadze art. 146f ust. 2 p.o.ś., przepisy prawa UE w sprawie emisji przemysłowych oraz cofnięte wnioski prowadzących instalacje, o których mowa w art. 146e p.o.ś., określi, w drodze rozporządzenia działania, które prowadzący instalację ma zrealizować w celu nieprzekraczania maksymalnych emisji substancji.

W związku z powyższym uznanie przez organ ochrony środowiska, że instalacji jest prowadzona z naruszeniem warunków pozwolenia o ustalenie terminu usunięcia naruszenia według mnie jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem (uwzględniając realny termin usunięcia). 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami