Pytanie
W 2008 r. nabyliśmy z mężem od spółdzielni mieszkaniowej działkę zabudowaną jednorodzinnym domem mieszkalnym na terenie osiedla za cenę 1.334.000 zł. Jesteśmy objęci małżeńską wspólnością ustawową. W akcie notarialnym spółdzielnia zobowiązała się do zbycia na naszą rzecz udziałów we współwłasności części nieruchomości, które zostały wydzielone jako drogi wewnętrzne. Dodatkowo ponieśliśmy opłatę notarialną wraz z podatkiem VAT w wysokości 3.726 zł i opłatę sądową za wpis do księgi wieczystej w wysokości 260 zł.
W 2009 r. spółdzielnia sprzedała nam udział we współwłasności za cenę 85.000 zł. Ponieśliśmy również opłatę notarialną z podatkiem VAT w wysokości 1.200 zł i opłatę za wpis do księgi wieczystej w wysokości 100 zł.
Łącznie opłaty za 2008 r. wyniosły 1.338.000 zł, a za 2009 r. 86.300 zł. Natomiast zakup całej nieruchomości 1.424.300 zł.
W 2011 r. sprzedaliśmy osobie fizycznej działkę z budynkiem za cenę 1.320.000 zł oraz udział we współwłasności za cenę 80.000 zł (razem 1.400.000 zł).
Czy sprzedaż nieruchomości pomimo poniesionej straty należ wykazać w PIT za 2011 rok?
Mąż jest podatnikiem z tytułu prowadzenia działalności według skali podatkowej, wobec czego zamierzamy rozliczyć się wspólnie składając PIT-36.
Czy powinniśmy wykazać stratę ze sprzedaży nieruchomości we wspólnym PIT-36?
Czy do kosztów można zaliczyć opłatę notarialną i sądową poniesioną przy zakupie tejże nieruchomości?