Pytanie
Czy lekarz świadczący usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej (kontrakt), czyli "przyjmujący zamówienie", ma obowiązek dostarczenia kierownikowi sp zoz-u, czyli "udzielającemu zamówienie", orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku?
Jeżeli żadne przepisy nie wskazują na taki obowiązek, a udzielający zamówienie chce się upewnić/zabezpieczyć, czy może wymagać takiego dokumentu?
Jeżeli tak, to czy może zawrzeć to w umowie, bez obawy, że tak sformułowana umowa będzie miała znamiona umowy o pracę?