Pytanie
Kancelaria prawna (prowadząca PKPiR) zajmuje się odkupem od osób fizycznych ewentualnych roszczeń tych osób do firm ubezpieczeniowych z tytułu już wypłaconych odszkodowań komunikacyjnych (w opinii kancelarii zaniżonych).
Kancelaria podejmuje czynności zmierzające do podwyższenia kwoty roszczenia odszkodowawczego, które to już został scedowane na kancelarie. W zamian za niniejszą cesję poszkodowany otrzymał od kancelarii zryczałtowana kwotę.
Należy nadmienić, iż w chwili zakupu kwota roszczenia nie jest jeszcze znana, ustalana jest w toku prac, m.in. dzięki opinii rzeczoznawcy oraz często weryfikowane przez sąd.
Jaki skutki niniejsza transakcja wywoła w podatku dochodowym od osób fizycznych - zarówno po stronie poszkodowanego, który dostaje wynagrodzenie w zamian za dokonaną cesję, oraz po stronie kancelarii w momencie zakupu wierzytelności, jak i w chwili wyegzekwowania środków?