Pytanie
Spółka akcyjna zatrudnia na podstawie umów o pracę przedstawicieli handlowych oraz kadrę dyrektorską, których miejscem świadczenia pracy wskazanym w umowie jest obszar działania firmy lub obszar kilku województw. Czas pracy dla wskazanych pracowników określony jest wymiarem zadań. Należyte wykonywanie obowiązków służbowych wymaga licznych przejazdów, wyjazdów oraz dojazdów, a także bezpośrednio z tym związanych noclegów. Pracownicy jeżdżą na spotkana z klientami oraz na szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne. Pracownicy ponoszą również koszty opłat autostradowych, parkingowych oraz gastronomiczne. Wydatki te pokrywa spółka oraz zalicza je do kosztów podatkowych. Spółka nie traktuje opisanych powyżej zdarzeń jako podróży służbowej w rozumieniu Kodeksu Pracy i nie wypłaca pracownikom diet, jak również żadnych innych należności przysługujących pracownikowi z tego tytułu.
Czy pracownik mający w umowie o pracę zapis o miejscu pracy "obszar działania firmy" lub "obszar kilku województw" wyjeżdżając na spotkania (w obszarze zatrudnienia) biznesowe, szkoleniowe jest w podróży służbowej i zobowiązany jest do wypełnienia druku delegacji?
Jeżeli pracownik nie jest w podróży służbowej czy koszty gastronomiczne i hotelowe opłacane przez spółkę stanowią dla pracownika przychód?