Pytanie
Zwyczajne zgromadzenie wspólników w 2012 r. odbywało się poza siedzibą spółki, zgodnie z umową spółki i za zgodą wszystkich wspólników. Spółka poniosła koszty związane z podróżą na zgromadzenie wspólników zagranicznego udziałowca (osoba fizyczna), koszty noclegu udziałowców (krajowe osoby fizyczne) i pełnomocnika wspólnika (osoby prawnej) na zgromadzenie oraz koszty opłat notarialnych (poświadczenie podpisów na 3 egzemplarzach umowy dla której nie była wymagana forma aktu notarialnego), a także koszty delegacji zarządu spółki na zgromadzenie wspólników (jeden z członków zarządu jest udziałowcem spółki, której zgromadzenie się odbywało). Ponadto spółka poniosła koszty wynajęcia pomieszczenia w celu odbycia zgromadzenia wspólników. W umowie spółki nie ma wzmianki, kto ponosi koszty związane z odbyciem zgromadzenia wspólników oraz zgromadzenie wspólników nie podjęło żadnej uchwały w tym przedmiocie.
Czy wymienione koszty są podatkowym kosztem uzyskania przychodu spółki?
Czy wymienione koszty stanowią świadczenie nieodpłatne na rzecz udziałowców (w tym cudzoziemca) i pełnomocnika udziałowca (osoby prawnej)?
Czy z tego tytułu spółka jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych czy wystarczy tylko złożenie informacji PIT-8C?
Czy w przypadku cudzoziemca także składa się informację PIT-8C o uzyskanych świadczeniach nieodpłatnych?
Czy będą to przychody z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej?