Pytanie
Inwestor wystąpił do okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej właściwej izby samorządu zawodowego, której członkiem jest kierownik budowy z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej kierownika. W ocenie inwestora kierownik naruszył ciążące na nim obowiązki i zaniechał wykonania określonych czynności zmierzających do zapobiegnięcia powstaniu szkody obiektu. Przedmiotowe pismo inwestor wysłał również do kierownika, który z kolei wystosował pismo do inwestora wzywające do zaprzestania tych działań. Kierownik podnosi w nim, że rzekome naruszenia obowiązków zawodowych przedstawiają jego w oczach pracodawcy, jako niekompetentnego kierownika. Ponadto twierdzi, że inwestor czyni to bezpodstawnie i naraża go tym samym na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania funkcji kierownika budowy, a jego dobrą opinię na szwank, co może go wręcz narazić na utratę pracy. W ocenie kierownika przedmiotowe pismo do rzecznika narusza jego dobra osobiste, co powoduje odpowiedzialność prawną inwestora za takie bezprawne naruszenie. Na zakończenie kierownik wezwał inwestora do zaprzestania formułowania bezpodstawnych oskarżeń i naruszanie jego dobrego imienia. Ponadto żąda wycofania ww. pisma kierowanego do izby. Jeżeli tego inwestor nie uczyni, kierownik oświadcza, ze wyciągnie konsekwencje prawne.
Czy rzeczywiście inwestor kierując pismo do izby inżynierów naruszył dobra osobiste kierownika?
Jeżeli tak, co może grozić inwestorowi?