Pytanie
W zatwierdzonym projekcie budowlanym zaznaczono budynek mieszkalny do wyburzenia, a w opisie technicznym jedynie wymieniono go "do rozbiórki". W decyzji o zezwoleniu realizacji inwestycji drogowej nic nie wspomniano o robotach rozbiórkowych.
Czy można wyburzyć budynek, czy należy uzyskać odrębne pozwolenie na rozbiórkę (w tym przypadku zgłosić zamiar wykonania rozbiórki)?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 24 stycznia 2012 r.
Inwestor może wyburzyć budynek mieszkalny, bez potrzeby dokonywania zgłoszenia jego rozbiórki, jeśli w zatwierdzonym projekcie budowlanym budynek ten został przeznaczony do wyburzenia, a decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zrid) nie zawiera żadnych informacji na temat rozbiórki istniejącego obiektu budowlanego.
Uzasadnienie
Zrid zawiera w szczególności zatwierdzenie projektu budowlanego oraz w razie potrzeby ustalenia dotyczące określenia terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych – zob. art. 11f ust. 1 pkt 7 oraz pkt 8 lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) – dalej u.r.i.d.p., zwanej również specustawą. Należy zwrócić uwagę, że art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. a-d specustawy stanowi powtórzenie treści art. 36 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud., mimo iż stosowanie pr. bud. wobec zrid wynika także z art. 11i ust. 1 u.r.i.d.p. Termin rozbiórki powinien zostać określony w zrid w przypadku obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, a istniejących w dacie wydawania zrid. Nie jest wystarczającym określenie terminu rozbiórki zawarte w opisie projektu budowlanego – zob. wyrok WSA z dnia 27 października 2004 r., II SA/Kr 2123/00, LEX 655568. W związku z tym trzeba powiedzieć, że skoro zrid milczy w zakresie rozbiórki istniejącego budynku mieszkalnego, to nie ma podstaw, aby inwestor dokonywał zgłoszenia zamiaru wykonania rozbiórki tego budynku.
Agnieszka Jędrzejczak-Syrek