Pytanie
Artykuł 29 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) - dalej u.g.o.o.o. nakłada na organizacje odzysku opakowań obowiązek utrzymywania połowy kapitału zakładowego na lokacie lub odrębnym rachunku bankowym albo posiadać gwarancję bankową lub ubezpieczeniową w wysokości co najmniej połowy kapitału zakładowego.
Czy gwarancja bankowa odnosić się będzie łącznie do wszystkich klientów współpracujących z organizacją czy dla każdego osobno?