Pytanie
Spółka świadczy usługi spedycyjne. Od 2013 r. jeden z kontrahentów domaga się wystawiania faktur zbiorczych za usługi wykonywane w trakcie jednego miesiąca.
Zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur, obowiązującego od 2013 r., faktura może dokumentować kilka odrębnych dostaw towarów lub usług dokonanych w trakcie miesiąca, jeżeli zostanie wystawiona NIE PÓŹNIEJ NIŻ OSTATNIEGO DNIA MIESIĄCA, W KTÓRYM WYDANO TOWAR LUB WYKONANO USŁUGĘ. Wprowadzenie tej regulacji miało stanowić implementację art. 223 dyrektywy VAT 2010/45/UE, który brzmi jednak nieco inaczej: "Państwa członkowskie zezwalają podatnikom na wystawianie faktur zbiorczych zawierających dane obejmujące kilka odrębnych dostaw towarów lub transakcji świadczenia usług, pod warunkiem, że VAT od dostaw towarów lub transakcji świadczenia usług wymienionych na fakturze zbiorczej staje się wymagalny w ciągu tego samego miesiąca kalendarzowego".
Jednocześnie § 11 ust. 1 rozporządzenia przewiduje szczególny moment wystawiania faktur dla usług spedycyjnych - nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego.
W przypadku usług spedycyjnych- ze względu na szczególny moment powstania obowiązku podatkowego występują dwa problemy:
1) Usługi wykonane 1 dnia miesiąca, liczącego 31 dni - np. usługa wykonana 1 stycznia - od której obowiązek podatkowy powstanie 31 stycznia, a od pozostałych usług wykonanych w styczniu obowiązek podatkowy powstanie w lutym, przez co nie jest spełniony warunek z dyrektyw.
2) Firmy spedycyjne często nie są w stanie wystawić faktury w dniu wykonania usługi- np. 31.01.2013 nie mają dokumentów przewozowych CMR potwierdzających wykonanie usługi 31.01.2013.
Czy firmy spedycyjne, chcąc wystawiać faktury zbiorcze, muszą bezwzględnie wystawiać faktury ostatniego dnia miesiąca?
Czy ewentualnie § 11 ust. 1 rozporządzenia może być traktowany jako regulacja szczególna w stosunku do § 9 ust. 3?