Firma X jest wytwórcą odpadów: 13 01 13* i 13 02 08*. Odpady te powstają w wyniku serwisowania samochodów - wymiana zużytych olejów. Na chwilę obecną odpady te oddawane są wyspecjalizowanej firmie Y, która posiada odpowiednie pozwolenia na odzysk przepracowanych olejów.
Czy firma X może wykorzystać wytworzone odpady (przepracowane oleje) jako paliwo do kotła ogrzewającego warsztat? Jeżeli tak, to jakie warunki firma X musi spełnić?
Wykorzystywanie olejów przepracowanych do spalania celem odzysku energii (ogrzania warsztatu), chociaż technicznie jest możliwa, jest niedopuszczalna. Natomiast, dotychczasowa procedura jest właściwa. Gdyby zakład chciał uzyskać zezwolenie na odzysk odpadowych olejów musiałby spełnić wymagania, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)- dalej u.o. W pierwszej kolejności bowiem, takie oleje powinny być regenerowane w celu uzyskania oleju bazowego, a jeśli jest to niemożliwe, to poddane innej formie odzysku, innej niż spalenie w kotle w celu ogrzania pomieszczeń. Korzyści pochodzące z odzysku oleju przepracowanego byłyby niewspółmierne w porównaniu z wydatkami, jakie zakład musiałby poczynić, chcąc odzyskać energię z przepracowanego oleju w sposób zgodny z prawem.
Przedsięwzięcie polegające na spalaniu oleju w piecach oferowanych na rynku jest niezgodne z zasadami ochrony środowiska, jako że spalanie oleju w piecach, teoretycznie do tego przystosowanych, jest niedozwolone.
Spalenie tony przepracowanego oleju powoduje emisje do atmosfery 10 kg substancji niebezpiecznych. Są to związki cynku, manganu, ołowiu, fosforu, siarki oraz chloropochodne.
Według u.o. przepracowany olej jest odpadem. Przepisy definiują olej odpadowy jako wszystkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności są to zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje do turbin i oleje hydrauliczne. Każdy posiadacz przepracowanych olejów, które w rozumieniu u.o. są odpadami, powstałymi w wyniku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, jeśli nie jest w stanie we własnym zakresie regenerować i unieszkodliwiać olejów, powinien przekazać te przepracowane oleje podmiotowi gwarantującemu zgodne z prawem zagospodarowanie odpadu. Akt u.o. zakazuje wylewania przepracowanych olejów do wód lub do ziemi albo ich bezpośredniego spalania w instalacji nieprzeznaczonej do tego celu.

Alicja Brzezińska