Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 – dalej u.z.s.e.e.) dystrybutor zobowiązany jest do udostępniania sprzętu od zarejestrowanego wprowadzającego. Akt u.z.s.e.e. przewiduje kary za wprowadzanie sprzętu.

Na kim ciąży odpowiedzialność w momencie wprowadzenia sprzętu? Czy dystrybutor powinien osiągnąć ustawowe poziomy zbierania z tytułu wprowadzenia sprzętu?

Odpowiedź:
Jeżeli wprowadzający sprzęt pomimo obciążającego go obowiązku nie realizuje ustawowych obowiązków określonych przepisami u.z.s.e.e., to obowiązki te obciążają podmiot, który udostępnia ten sprzęt kolejnym odbiorcom.

Uzasadnienie:
Artykuł 39 u.z.s.e.e. zobowiązuje dystrybutora m.in. do udostępniania na rynku wyłącznie sprzętu wprowadzonego do obrotu przez wprowadzającego sprzęt wpisanego do rejestru lub pochodzącego od producenta, który wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela wpisanego do rejestru.

Przez dystrybutora rozumie się, zgodnie z art. 4 pkt 2 u.z.s.e.e., osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobę prawną w łańcuchu dostaw, która udostępnia na rynku sprzęt. Jednocześnie definicja wskazuje, że dystrybutor może być jednocześnie wprowadzającym sprzęt.

Udostępnianie sprzętu, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 39 u.z.s.e.e. podlega karze pieniężnej w wysokości od 5 tys. zł do 500 tys. zł. Jednocześnie na podstawie art. 24 u.z.s.e.e. do podmiotu mającego siedzibę na terytorium kraju i udostępniającego na rynku sprzęt wprowadzony do obrotu przez dystrybutora (może nim być wprowadzający), który nie jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), stosuje się przepisy u.z.s.e.e.

Oznacza to, że podmiot udostępniający sprzęt pochodzący od wprowadzającego sprzęt, który nie został wpisany do rejestru, zobowiązany jest do m.in. zapewnienia poziomów zbierania oraz odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.

Paweł Sosnowski, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska
Odpowiedzi udzielono 31.03.2016 r.