Odpowiedź:
Do projektu budowlanego zamiennego stosuje się przepisy art. 34 i 35 ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane – dalej pr. bud. oraz przepisy wykonawcze dotyczące formy i treści projektu budowlanego. Podstawą prawną wezwania inwestora do uzupełnienia brakujących egzemplarzy projektu jest art. 33 ust. 6 pr. bud. w zw. z art. 35 ust. 1 pr. bud. i 64 § 2 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a.

Uzasadnienie:
Jak wynika z art. 51 ust. 1 pkt 3 pr. bud. przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia o wstrzymaniu prowadzonych robót budowlanych, organ nadzoru budowlanego w drodze decyzji w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę – nakłada obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych. Do zakresu tych zmian stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące projektu budowlanego. Zatem projekt budowlany zamienny powinien spełniać wszystkie wymogi projektu budowlanego. Inaczej mówiąc powinny mieć do niego zastosowanie wszystkie przepisy o projekcie budowlanym, w tym art. 34 i art. 35 pr. bud. oraz przepisy wykonawcze dotyczące formy i treści projektu budowlanego. Stanowisko takie prezentowane jest m.in. w wyroku WSA z 24.03.2011 r., II SA/Gd 747/10, w którym sąd stwierdził, że skoro do projektu budowlanego zamiennego zastosowanie mają wszystkie przepisy dotyczące projektu budowlanego, to również art. 35 ust. 1 pr. bud., który określa zakres sprawdzania przez właściwy organ tego projektu oraz art. 35 ust. 3 pr. bud., który upoważnia właściwy organ do domagania się usunięcia dostrzeżonych nieprawidłowości. Przepisem przedmiotowo związanym z art. 35 pr. bud., jest art. 33 ust. 6 pr. bud., który pozwala na zastosowanie art. 64 § 2 k.p.a. w sytuacji wystąpienia braków innych niż braki wymienione w art. 35 ust. 1 pr. bud. Uzupełnienie brakujących egzemplarzy projektu budowlanego zamiennego powinno więc nastąpić w oparciu o art. 33 ust. 6 pr. bud. w zw. z art. 35 ust. 1 pr. bud. i 64 § 2 k.p.a. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami