Starostwo jako podmiot wydzierżawiający wystawia dla koła łowieckiego fakturę z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodu łowieckiego - czy należy opodatkować należną kwotę "netto" wyliczoną wg wzoru (ilość ha obwodu łowieckiego x równowartość pieniężną żyta x kategoria obwodu) podatkiem VAT i obowiązkiem podatkowym obciążyć koło łowieckie czy tylko obciążyć kwotą "netto"?
Czynsz dzierżawny za obwód łowiecki powinien być opodatkowany podstawową stawką VAT (w 2011 r. - 23%).
Opodatkowanie danej czynności podatkiem od towarów i usług jest uzależnione od tego, czy (łącznie):
Czynność, czy też zdarzenie mieści się w przedmiotowym zakresie opodatkowania (aby mogło być uznane za dostawę towarów, bądź za świadczenie usług);
Czynność taka została dokonana przez podmiot działający dla tej czynności w takim charakterze;
Czynność nie jest zwolniona od podatku.
Niewątpliwie dzierżawa obwodu łowieckiego stanowi świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. Oddanie w dzierżawę gruntu jest bowiem świadczeniem usług.
W kontekście drugiej przesłanki zauważyć należy, że podmioty prawa publicznego są w pewnym zakresie wyłączone z bycia podatnikiem VAT. Otóż zgodnie z przepisem art. 15 ust. 6 u.p.t.u., nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Należałoby się zatem zastanowić, czy starosta wydzierżawiający obwód łowiecki działa jako organ władzy publicznej, czy też jako organ osoby prawnej (powiatu).
Wydzierżawienie obwodu łowieckiego następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej. Oznacza to, że w tym zakresie starosta nie działa jako organ władzy publicznej, lecz na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej. Czynność ta podlega zatem opodatkowaniu.
W kontekście ewentualnych zwolnień podatkowych należy zauważyć, że zgodnie z przepisami wykonawczymi do u.p.t.u. zwolniona od podatku jest dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, a także zbycie prawa użytkowania wieczystego tych gruntów. Obwód łowiecki (nawet polny) nie jest oddawany w dzierżawę na cele rolnicze. To zwolnienie nie może mieć więc zastosowania.
Z powyższego wynika zatem, że czynsz dzierżawny za obwód łowiecki powinien być opodatkowany podstawową stawką VAT (w 2011 r. - 23%). Jest to bowiem czynność opodatkowana, wykonywana przez podatnika VAT i nie zwolniona od podatku.

Adam Bartosiewicz