Pytanie
W myśl art. 62a ustawy o systemie oświaty organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe lub placówki o których mowa w art. 2 pkt 3a, może je połączyć w centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego.
Czy centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego może zostać utworzone ze szkół wchodzących w skład dwóch zespołów szkół, a jeśli tak to czy wymagać to będzie rozwiązania obu zespołów szkół, a następnie połączenia poszczególnych szkół w centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego?
Jeśli tak to czy w skład nowo tworzonego centrum mogą wchodzić np. dwa technika i dwie zasadnicze szkoły zawodowe (ponieważ oba typy szkół wchodzą w skład zespołów szkół, z których planowane jest utworzenie centrum)?
Czy powołanie ww. centrum skutkuje koniecznością odwołania dyrektorów dotychczasowych zespołów szkół i ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora centrum?
Czy z pracownikami obecnych zespołów szkół (nauczycielami i pracownikami administracji i obsługi) należy rozwiązać stosunki pracy?