Pytanie
Podatnik (zasady ogólne, PKPiR) nie posiada potwierdzenia spłaty zobowiązania wynikającego z faktury ujętej w kosztach 2013 r. Twierdzi jednak, że zapłaty dokonał przed powstaniem obowiązku korekty, o której mowa w art. 24d u.p.d.o.f. W związku z tym składa pisemne oświadczenie (np. poprzez opisanie faktury - "oświadczam, że zobowiązanie wynikające z niniejszej faktury w całości spłaciłem w dniu ... podpis) i żąda, aby biuro rachunkowe nie dokonywało korekty kosztów.
Czy biuro rachunkowe może zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej skarbowej, jeśli na żądanie klienta nie dokona korekty?