Katastrofą budowlaną jest niezamierzone i jednocześnie gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego (w całości lub w części), a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Wystąpienie katastrofy budowlanej wiąże się z koniecznością wykonania wielu obowiązków przez określone osoby. Krąg podmiotów obciążonych tymi obowiązkami jest dość szeroki, bowiem różne kategorie osób mogą się z tym zjawiskiem spotkać – zarówno na etapie realizacji procesu budowlanego, jak i na etapie użytkowania obiektu. Może to być więc kierownik budowy (robót), inwestor, właściciel, zarządca lub użytkownik nieruchomości.

Pierwsze reakcje na katastrofę budowlaną powinny dotyczyć pomocy ewentualnym poszkodowanym (akcja ratunkowa), zabezpieczenia miejsca katastrofy oraz powiadomienia właściwych organów administracji o zdarzeniu. Czy te obowiązki są od siebie zależne? Czy należy wykonać je w odpowiedniej kolejności? Spójrzmy do procedury „Obowiązki kierownika budowy, inwestora, właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu w razie katastrofy budowlanej”. Dowiemy się z niej jaka jest kolejność podejmowanych działań w zależności od zakresu i skutków katastrofy.


Rysunek 1


Dzięki relacjom dostępnym w programie łatwo przejść do podprocedury szczegółowo obrazującej kolejne czynności związane z zabezpieczeniem miejsca katastrofy.


Rysunek 2


LEX Navigator Procedury Prawa Budowlanego
Przetestuj bezpłatnie >>


@page_break@


Ze wspomnianej procedury – „Zabezpieczenie miejsca katastrofy budowlanej” – można dowiedzieć się m. in., że podmiot zobowiązany w pierwszej kolejności musi zadbać o bezpieczeństwo ludzi i terenu katastrofy budowlanej. Warto wiedzieć, że może on zostać zobowiązany w drodze administracyjnej, przez organ nadzoru budowlanego, do zabezpieczenia miejsca katastrofy jeżeli np. zwleka z takimi działaniami zabezpieczającymi. Decyzja w tej sprawie może zostać wydana bardzo szybko – bo może nawet być ogłoszona ustnie – oraz podlega natychmiastowemu wykonaniu.


Rysunek 3


Powróćmy do procedury „Obowiązki kierownika budowy, inwestora, właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu w razie katastrofy budowlanej”. Warto również zwrócić uwagę, że obowiązki tych podmiotów nie kończą się na zabezpieczeniu miejsca katastrofy. W toku postępowania prowadzonego przez organ nadzoru budowlanego mającego na celu wyjaśnienie przyczyn katastrofy, są oni zobowiązani uczestniczyć w czynnościach komisji badającej sprawę. Mogą nawet zostać zobowiązani do wykonania innych niezbędnych czynności, w tym także robót budowlanych. Na koniec całego postępowania inwestor (w przypadku katastrofy w trakcie robót budowlanych) lub właściciel albo zarządca nieruchomości (w przypadku katastrofy w trakcie użytkowania obiektu) będą adresatami decyzji organu nadzoru budowlanego określającej zakres niezbędnych robót do wykonania w celu uporządkowania i zabezpieczenia terenu katastrofy do czasu wykonania robót doprowadzających obiekt do stanu właściwego (zob. też procedura „Wykonanie niezbędnych robót do czasu doprowadzenia obiektu do właściwego stanu”).


Rysunek 4


Inwestor, właściciel i zarządca obiektu budowlanego powinien także mieć świadomość w jaki sposób przebiega postępowanie w sprawie badania przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej – zatem procedura „Postępowanie wyjaśniające w sprawie katastrofy budowlanej” może być również interesująca i dla tych podmiotów. Warto wiedzieć także, że organ nadzoru budowlanego ma możliwość zlecenia wykonania ekspertyzy pomagającej wyjaśnić przyczyny katastrofy – kosztami sporządzenia tej ekspertyzy będzie jednak obciążony inwestor, właściciel lub zarządca (zob. procedura „Zlecenie sporządzenia ekspertyzy”.)


Procedury dotyczące katastrofy budowlanej dostępne w LEX Navigator Procedury Prawa Budowlanego stanowią więc kompleksowe i systemowe omówienie tej problematyki. Zawarta tam wiedza jest niezwykle cenna zarówno dla podmiotów zajmujących się budową różnego rodzaju obiektów, jak i dla osób odpowiedzialnych za ich utrzymanie czy również dla właścicieli.