Co z ostatnim obligatoryjnym aktem wykonawczym do „rewolucji śmieciowej”?

W ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) znajduje się 8 delegacji dla Ministra Środowiska do wydania aktów wykonawczych (w tym 2 fakultatywne).

5 rozporządzeń weszło już w życie. Ostatnie obligatoryjne rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jeszcze nie zostało podpisane.

Rozporządzenie określi wymagania, jakie powinien spełnić podmiot ubiegający się o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Projekt rozporządzenia został podpisany przez Ministra Środowiska i przekazany do Ministra Gospodarki celem podpisania "w porozumieniu". W Ministerstwie Gospodarki trwają procedury związane z podpisaniem rozporządzenia. Po podpisaniu akt zostanie opublikowany.

Ministerstwo Środowiska zapewnia, że nie ulegną już zmianie żadne zapisy merytoryczne tego rozporządzenia, gdyż wymagałoby to powtórzenia procedury notyfikacji w KE.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 15 listopada 2012 r.

Data publikacji: 15 listopada 2012 r.