Pytanie
Do spółki komandytowo-akcyjnej wniesiono przedsiębiorstwo osoby fizycznej. Z dniem wniesienia nastąpiła likwidacja przedsiębiorstwa osoby fizycznej.
Księgi zostaną zamknięte z dniem likwidacji.
W jaki sposób rozliczyć aport u wnoszącego?
1. Czy poszczególne składniki aktywów i pasywów, tj. środki trwałe, zapasy, należności środki pieniężne, zobowiązania, rezerwy itd., odnosimy na konta pozostałych przychodów lub kosztów operacyjnych?
2. Co z dotychczasowymi kapitałami i rozrachunkami z właścicielem - czy również odnosimy na pozostałe przychody lub koszty operacyjne?
3. Czy bilans zamykanej spółki ma wykazywać saldo "0"?
4. Czy ujmujemy wartość akcji, która zostanie otrzymana w zamian za aport (jeśli tak, to na jakich kontach dokonujemy zapisów)?
5. Czy rozliczyć RMK całość ZFŚS w koszty na dzień likwidacji w przedsiębiorstwie osoby fizycznej, czy rozliczać w spółce (występuje sukcesja podatkowa)?
6. Czy czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów należy kontynuować w spółce?