Pytanie
Czy organ z urzędu powinien wykreślić przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania komunalnych, jeżeli z informacji posiadanych przez ten organ wynika, że przedsiębiorca nie prowadzi działalności na terenie gminy?
Z informacji posiadanych przez urząd przedsiębiorca wpisany do rejestru nie prowadzi działalności na terenie gminy. Przedsiębiorca nie złożył wniosku o wykreślenie z rejestru zgodnie z art. 9i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) - dalej u.u.c.p.g.
Czy w takim przypadku organ prowadzący rejestr powinien wykreślić z urzędu przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania komunalnych na podstawie art. 9j ust. 2 pkt 2 u.u.c.p.g.?
Jeżeli tak, to w jakim terminie powinien organ wykreślić przedsiębiorcę z rejestru?
Proszę wskazać, co organ powinien przyjąć za dowód potwierdzający, że przedsiębiorca trwale zaprzestał wykonywania działalności na terenie gminy.
Czy wystarczy na przykład nieprzedkładanie sprawozdań kwartalnych przez ten podmiot?
Czy, gdy wykreślenie z rejestru nastąpi z urzędu na podstawie art. 9j ust. 2 pkt 2 u.u.c.p.g., przedsiębiorca będzie mógł w każdej chwili złożyć wniosek o ponowny wpis do rejestru, tj. przed upływem 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru?