Co należy rozumieć przez miejsce wytwarzania odpadów, jest nim teren powiatu, czy miejsce wykonywania prac?
Miejscem wytwarzania odpadów jest miejsce wykonywania prac wskazane w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów. Jeśli w miejscu wytwarzania odpadów nie będą te odpady magazynowane, to przedsiębiorca musi uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów albo składając odrębny wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, albo uzyska decyzję w oparciu o art. 31 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)- dalej u.o., ze wskazaniem miejsca zbierania odpadów (magazynowania odpadów) poza miejscem ich wytworzenia.
We wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów przedsiębiorca musi wskazać sposób gospodarowania odpadami oraz miejsce ich magazynowania (art. 18 ust. 1 pkt 3 i 4 u.o.). W decyzji organ wydający ją wskazuje miejsce magazynowania odpadów zgodnie z wnioskiem. Według art. 28 ust. 9 u.o. zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów jest wytwórca odpadów, który zbiera wytworzone przez siebie odpady w miejscu ich wytworzenia, tj. w miejscu prowadzenia działalności określonej poprzez wskazanie dokładnego adresu zakładu. Nie będzie to więc teren powiatu. Jeśli miejsce magazynowania wytworzonych odpadów będzie inne (zostanie we wniosku podany inny adres niż adres pod którym mieszczą się instalacje lub urządzenia, w których są wytwarzane odpady), to przedsiębiorca będzie musiał uzyskać decyzję - zezwolenie na zbieranie odpadów.
Zasadą jest, że prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów oraz prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wymaga uzyskania zezwolenia. Od tej zasady ustawodawca przewiduje wyjątki polegające na tym, że zezwolenie nie jest wymagane w następujących sytuacjach:
1. jeżeli działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów prowadzi wytwórca odpadów posiadający zezwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (art. 31 ust. 1 u.o.);
2. jeżeli wytwórca odpadów transportuje wytworzone przez siebie odpady lub zbiera wytworzone przez siebie odpady w miejscu ich wytworzenia (art. 28 ust. 9 u.o.).

Jeśli jednak przedsiębiorca będzie chciał magazynować odpady w miejscu innym niż odpady wytworzone w instalacji lub urządzeniach, to w decyzji (opartej na art. 31 u.o.) rozszerzonej o zbieranie - będzie miał zapis w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów wskazujący miejsce zbierania odpadów, inne niż miejsce ich wytwarzania. Oznacza to, że w jednej decyzji będą funkcjonowały dwa adresy: adres wytwarzania odpadów i adres magazynowania odpadów, jeśli odpady te nie będą magazynowane w miejscu wytworzenia. Zgodnie z art. 31 ust. 4 u.o. przed wydaniem takiej decyzji organ będzie musiał zasięgnąć opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Reasumując: albo przedsiębiorca mający zezwolenie na wytwarzanie odpadów uzyska odrębne zezwolenie na zbieranie odpadów, albo miejsce zbierania zostanie uwzględnione w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów.

Alicja Brzezińska