Ministerstwo proponuje zrezygnowanie z wydawania pozwoleń na budowę dla takich obiektów. W to miejsce wprowadzony zostałby obowiązek zgłoszenia wraz z projektem budowlanym. Organ otrzymujący zgłoszenie miałby 30 dni na wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji. Po upływie tego terminu następowałoby domniemanie uzyskania przez inwestora tzw. milczącej zgody.


Projektowana zmiana nie obejmuje budynków, których obszar oddziaływania wykracza poza zakres projektu zagospodarowania działki lub terenu. Obszar ten będzie obowiązkowo wyznaczany przez projektanta inwestycji. Ocena prawidłowości wyznaczenia obszaru oddziaływania należeć będzie do organów administracji architektoniczno-budowlanej. Kolejna proponowaną zmianą jest ograniczenie katalogu typów obiektów, które wymagać będą pozwolenia na użytkowanie w formie decyzji administracyjnej. Do obiektów niewymagających takiej decyzji miałyby należeć m.in. stacje obsługi pojazdów, obiekty magazynowe, czy garaże do pięciu stanowisk włącznie.