Pytanie:
Czy budowa wałów przeciwpowodziowych wymaga pozwolenia na budowę? Jaki organ wydaje stosowne pozwolenie? Jakie dokumenty należy przedłożyć wraz ze składanym wnioskiem o wydanie pozwolenia?

Odpowiedź:
Kwestie związane z budową wałów przeciwpowodziowych reguluje ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych – dalej u.r.i.b.p. Zgodnie z powołaną ustawą wały przeciwpowodziowe zaliczone zostały do budowli przeciwpowodziowych, a ich realizacja podlega zasadom i warunkom określonym w ustawie.

Budowa wałów przeciwpowodziowych, podobnie jak innych budowli przeciwpowodziowych wymienionych w ustawie, wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na realizację. Decyzję taką wydaje wojewoda na wniosek inwestora, a w przypadku inwestycji realizowanej na obszarze dwóch lub więcej województw, decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji wydaje wojewoda, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji.

Zgodnie z art. 6. u.r.i.b.p. wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji musi zawierać:
1) charakterystykę inwestycji określającą rodzaj budowli przeciwpowodziowej oraz jej lokalizację i parametry techniczne;
2) mapę w skali co najmniej 1:10 000, przedstawiającą projektowany obszar inwestycji z zaznaczeniem podziału geodezyjnego nieruchomości oraz terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu, a także wskazanie części nieruchomości będących częścią inwestycji, na której nie będą prowadzone roboty budowlane;

3) analizę powiązania inwestycji z mapami zagrożenia powodziowego, mapami ryzyka powodziowego, z planami zarządzania ryzykiem powodziowym, o ile zostały opracowane;
4) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;
5) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
6) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu;

7) opinie:
a) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych na obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony uzdrowiskowej,
b) dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, portów i przystani morskich,
c) właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,
d) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
e) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury,

f) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowych,
g) właściwego zarządcy infrastruktury drogowej - w odniesieniu do dróg,
h) właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta), o ile nie reprezentują inwestora,
i) dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, o ile nie jest inwestorem,
j) właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej - w odniesieniu do inwestycji podlegającej przepisom ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
k) ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa - w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich,
l) dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i jego otuliny;

8) pozwolenie wodno-prawne, o ile jest ono wymagane;
9) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;
10) wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 19 ust. 4 u.r.i.b.p.;
11) wskazanie nieruchomości, o których mowa w art. 9 pkt 5 lit. b) u.r.i.b.p.;
12) wskazanie ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości wskazanych zgodnie z pkt 10.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów