Odpowiedź

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud., nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę budowa tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pr. bud., ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu. Tryb zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 pr. bud. zakłada jednak również, że do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 pr. bud. oraz w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Istotą weryfikacji w tym przypadku byłoby zatem sprawdzenie, czy istnieją obecnie jakiekolwiek obowiązujące przepisy odrębne, które nakazywałyby dokonanie uzgodnienia ustawienia kontenera handlowego pod względem higieniczno–sanitarnym.

Przepisy o charakterze techniczno–budowlanym tego rodzaju konieczności nie stwierdzają. Stwierdzić zatem należy, że na etapie posadowienia kontenera handlowego nie będzie konieczne szczególne uzgodnienie, co z kolei oznacza, że zgłoszenie nie musi być uzupełnione o uzgodnienie z rzeczoznawcą, by mogło zostać przyjęte przez organ administracji architektoniczno-budowlanej (który oczywiście, w ramach uznania może stwierdzić, że posadowienie kontenera prowadzi do pogorszenia warunków higieniczno–sanitarnych). Jednak bezpośrednio z obowiązujących przepisów nie sposób wywodzić jednoznacznie obowiązku do dokonania uzgodnienia w przedmiotowym zakresie na etapie zgłoszenia. Nie wyklucza to konieczności uzyskania innych zgód/zatwierdzeń czy decyzji związanych z prowadzeniem samej działalności gospodarczej we wskazanym zakresie, które mogą być wymagane na podstawie innych przepisów np. dotyczących żywienia, czy bezpieczeństwa żywności.