Wymóg uzyskania pozwolenia na budowę

Zasadą wynikającą z  Prawa budowlanego  – dalej  pr. bud.  – jest, iż roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1  pr. bud.  ), zaś wyjątki od tej zasady określa samo prawo budowlane. Stosownie do art. 29 ust. 2 pkt 6   pr. bud.  instalowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych nie wymaga uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę, z tym iż pozwolenie jest wymagane dla tablic i urządzeń reklamowych sytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Konsekwencją tej regulacji jest to, iż dla tablic reklamowych i urządzeń zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wystarczające jest dokonanie zgłoszenia takiej inwestycji organowi architektoniczno-budowlanemu (art. 30 ust. 1 pkt 3   pr. bud. ).


Przepis art. 3 pkt 3   pr. bud.  , zamieszczony w tzw. słowniczku, przewiduje, że budowla, a w rezultacie obiekt budowlany, to m.in. wolnostojące trwale związane z gruntem urządzenie reklamowe, które z woli ustawodawcy jest budowane według ogólnej zasady na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Nie jest natomiast objęte obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę realizowanie robót budowlanych, instalowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, za wyjątkiem tych, które według ustawy zawsze muszą być poprzedzone pozwoleniem na budowę.


Treść powyższych regulacji dość jednoznacznie wskazuje, iż tablice reklamowe jako niezamieszczone w definicji art. 3 pkt 3   pr. bud.  , a zatem generalnie wykluczone z pojęcia budowli, do których ustawa zalicza jedynie wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, są realizowane wyłącznie na podstawie zgłoszenia.Artykuł 29 ust. 2 pkt 6   pr. bud.   mówi wyraźnie, że z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę są zwolnione tablice reklamowe. Problem rodzi się natomiast co do tego, które z urządzeń reklamowych, oczywiście poza tablicami reklamowymi, wymagają pozwolenia na budowę, a co do których nie jest ono potrzebne, zaś inwestor powinien dokonać zgłoszenia, kierując się wymogami ustawy w tym zakresie.


Na tle regulacji art. 3 pkt 3   pr. bud.  , jak też przy uwzględnieniu treści art. 3 pkt 5   pr. bud.  (definicja tymczasowego obiektu budowlanego), w orzecznictwie sądowoadministracyjnym wywodzi się, iż pozwolenie na budowę musi uzyskać inwestor na budowę urządzenia reklamowego trwale związanego z gruntem. Szczególne znaczenie ma w tym kontekście rozumienie określenia trwałego związania z gruntem.

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie Samorządowym>>>