Odpowiedź

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud. roboty budowlane można rozpocząć wyłącznie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Przy czym zgodnie z art. 3 pkt 7 pr. bud. przez roboty budowlane należy rozumieć "budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego".

W celu stwierdzenia, że dany obiekt wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, musi być podstawa do zakwalifikowania go do jednej z kategorii obiektów budowlanych, tj. budynku, budowli lub obiektu małej architektury.


Jedyną z tych kategorii do której można kwalifikować pole paintballowe jest budowla, przez którą zgodnie z art. 3 pkt 3 pr. bud. "każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową".


Z treści tego przepisu wynika, że nie zawiera od zamkniętej definicji budowli, zaliczając do tej kategorii wszystkie obiekty budowlane niezaliczane do pozostałych kategorii. Natomiast wyliczenie obiektów budowlanych zaliczanych do tej kategorii ma charakter jedynie przykładowy.


Wydaje się jednak, że pole do paintballa należy zakwalifikować do kategorii budowli. Jest to bowiem obiekt budowlany do niezawodowego wykonywania czynności sportowo-rekreacyjnych, zawierający elementy konstrukcyjne (przeszkody wspomniane w pytaniu), które wpływają na bezpieczeństwo użytkowników.


Analogicznie można wskazać, że boisko sportowe do amatorskiej gry w piłkę nożną, zawierające elementy o prostej konstrukcji, lecz wpływające na bezpieczeństwo użytkowników jest budowlą.


Przy takiej kwalifikacji pole do paintballa wymagać będzie uzyskania pozwolenia na budowę. W art. 29 ust. 1 pkt 9 pr. bud. z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę zwolniono bowiem budowę boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji. Mając zaś na uwadze fakt, że przepis ten jest wyjątkiem od wskazanej na wstępie zasady obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, nie można interpretować go rozszerzająco. Zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę będą więc wyłącznie obiekty wprost wymienione w tym przepisie.