Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .Czy budowa piwniczki ziemnej/ogrodowej wymaga zezwolenia na budowę?

Odpowiedź


Stwierdzenie, czy budowa obiektu ziemnej piwniczki ogrodowej
wymaga uzyskania pozwolenia na budowę zależy w dużej mierze od prawidłowego sklasyfikowania tego typu obiektu w kontekście postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – dalej pr. bud. Nie bez znaczenie pozostanie również sam projekt i rodzaj rozwiązania technologicznego, które będzie miało zastosowanie.

Ustawa pr. bud. wyróżnia co do zasady 3 rodzaje obiektów (art. 3 pkt 1 pr. bud.) tj.: budynki, budowle i obiekty małej architektury. Piwniczka ziemna bez względu na jej konstrukcje nie będzie z pewnością budynkiem, gdyż taki obiekt powinien posiadać co najmniej fundamenty, ściany i dach. Może być natomiast budowlą, gdyż do tego rodzaju obiektów należą m.in. budowle ziemne. Nie jest to jednak całkowicie oczywiste, gdyż przepisy nie definiują jednocześnie pojęcia budowli ziemnej.

Przyjmując że piwniczka jest budowlą ziemną (obiektem stanowiącym w istocie wykop w ziemi urządzony w taki sposób, że możliwe jest w nim magazynowanie niewielkich ilości żywności i zabezpieczonym jednocześnie przed osuwaniem się ziemi ze względu na bezpieczeństwo użytkowników) należałoby stwierdzić, że w związku konieczne będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, gdyż budowle tego typu nie podlegają preferencyjnym zasadom budowy po dokonaniu zgłoszenia (art. 29 ust. 1 i 2 pr. bud.).

W przypadku obiektu niewielkiego i o prostej, płytkiej konstrukcji, rozważyć można zakwalifikowanie tego typu piwniczki jako obiektu małej architektury. Wymagałoby to przyjęcia, że zgodnie z ustawową definicją jest to niewielki obiekt użytkowy służący rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku – stosownie do definicji sformułowanej w art. 3 pkt 4 lit. c pr. bud.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .