Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

W połaci dachowej zostały zaprojektowane okna dachowe.
Czy wykonanie ich w formie lukarny stanowi istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego?

Odpowiedź


Zgodnie z treścią art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) – dalej pr. bud. istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.


Jednocześnie – jak wynika z treści art. 36a ust. 5 pr. bud. analizowanego przepisu - nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:
1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
3) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,
4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.


Zastosowanie lukarny może stanowić zmianę parametrów charakterystycznych obiektu w sytuacji, gdy zmianie ulegnie jednocześnie kubatura obiektu lub wysokość najwyższej kondygnacji. Kolejną przesłanką, która hipotetycznie może stanowić podstawę do uznania odstąpienia za istotne, jest ewentualna niezgodność tego typu ukształtowania dachu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.


Można zatem założyć, że budowa lukarny będzie stanowić istotne odstępstwo w przypadku zmiany kubatury lub wysokości kondygnacji, a także w przypadku niezgodności z uregulowaniami przestrzennymi (plan miejscowy, decyzja o warunkach zabudowy).

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .