Pytanie:
Czy budowa kominka w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wymaga dokonania zgłoszenia do wydziału architektury?

Przewód kominowy jest istniejący.

Odpowiedź:
Budowa kominka w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wymaga zgłoszenia właściwemu organowi - zob. art. 29 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - dalej pr. bud. w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1 pr. bud.

Uzasadnienie:
Budowę kominka w domu jednorodzinnym należy uznać za przebudowę tego budynku. Definicja przebudowy zawarta jest w art. 3 pkt 7a pr. bud.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 18 listopada 2013 r., sygn. akt VII SA/Wa 1425/13, wyjaśnił: Przebudową jest bowiem wykonywanie wszelkich prac budowlanych powodujących zmianę parametrów użytkowych lub technicznych, dotyczącą elementów wypełniających lub konstrukcyjnych pod warunkiem, że zmiana taka nie dotyczy parametrów charakterystycznych, wymienionych w przepisie art. 3 pkt 7a pr. bud.

Budowa kominka, nawet przy istnieniu przewodu kominowego, mieści się w zakresie podjęcia przebudowy określonej w pr. bud.

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 pr. bud.), chyba że zostały one zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na podstawie art. 29-30 pr. bud. Przebudowa budynku opisanego w stanie faktycznym została objęta wyłączeniem od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę w art. 29 ust. 2 pkt 1a pr. bud. Jednak zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 pr. bud. taka przebudowa wymaga zgłoszenia właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu. 

Autor: Sylwia Stępień

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami