Wójt gminy wystąpił do starosty z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji drogowej.

Starosta przekazał wniosek marszałkowi województwa. Uznał bowiem, że dla przedsięwzięcia w postaci budowy drogi krajowej, na której planowana jest m.in. likwidacja dwóch fragmentów rowów przydrożnych, to marszałek województwa wydaje pozwolenia wodnoprawne.

Marszałek województwa wniósł o rozstrzygnięcie sporu o właściwość kto jest organu właściwym w sprawie wniosku o wydania pozwolenia wodnoprawnego.

W ocenie NSA to marszałek województwa jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, wykonanie urządzeń wodnych oraz likwidację urządzeń wodnych w związku z budowa drogi gminnej.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Ratio legis powierzenia marszałkowi właściwości rzeczowej w tego rodzaju sprawach sprowadza się do konieczności zapewnienia, że realizacja inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, będzie odbywać się na podstawie stosownej decyzji wydawanej przez organ samorządu województwa.

Z uwagi na zasięg i znaczenie takiego oddziaływania na środowisko, prawne ramy oddziaływania na środowisko takiej inwestycji muszą zostać określone na poziomie wykraczającym poza gminę, nawet jeżeli realizacja inwestycji odbywa się tylko na terenie tej jednostki samorządu terytorialnego – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Postanowienie NSA z 20 grudnia 2016 r., sygn. akt II OW 74/16, prawomocne 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów