Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) po rozpatrzeniu wniosku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) jednogłośnie zatwierdziła we wtorek metodę wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny banków.
 

Jak poinformowała we wtorkowym komunikacie KNF,  Komisja, po rozpatrzeniu wniosku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jednogłośnie zatwierdziła metodę wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny banków, na podstawie art. 289 ust. 3 i 6 ustawy z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Czytaj: Prezydent podpisał nowelę ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym>>

Zgodnie z tą decyzją, kwoty składek na fundusz gwarancyjny banków należnych w danym roku od poszczególnych banków objętych systemem gwarantowania depozytów są wyznaczane w oparciu o łączną kwotę składek, która zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji jest określana corocznie przez Radę Funduszu w formie uchwały. W każdym kwartale ¼ tej kwoty podlega podziałowi pomiędzy banki i oddziały banków zagranicznych na podstawie wolumenów ich środków gwarantowanych według stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, za który należna jest składka. 

KNF przypomina, że sposób określania profilu ryzyka banku został w sposób ramowy określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z  27 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględnienia tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków, wymaga jednak uszczegółowienia w ramach metody wyznaczania składek, opracowanej przez Fundusz, która podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 6 października 2016 r. w sprawie zatwierdzania metod wyznaczania składek na obowiązkowy system gwarantowania depozytów w bankach i oddziałach banków zagranicznych oraz ich udostępniania, zmiany niewynikające ze zmian przepisów lub zakresu sprawozdawczości wymagają zatwierdzenia przez KNF.