Głównymi celami programu „Ochrona powierzchni ziemi” jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przywrócenie do ponownego użytkowania terenów zdegradowanych poprzez rekultywację, w tym remediację, wraz z usuwaniem odpadów.

Wnioski na dwie części programu: rekultywację terenów zdegradowanych i współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, można składać do 20 grudnia br. Alokacja wynosi prawie 151 mln zł - informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach całego programu priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi” NFOŚiGW przewidział ponad 82,5 mln zł dotacji i blisko 68,5 mln zł pożyczek.

Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych zakłada współfinansowanie takich przedsięwzięć, jak: rekultywacja powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością człowieka rozumiana jako przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych oraz zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, a także usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku wraz z przeprowadzeniem działań naprawczych lub remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów - wskazuje NFOŚiGW. 

Dowiedz się więcej z książki
Prawo ochrony środowiska. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Beneficjentami mogą być jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego. Nabór wniosków rozpoczął się 1 września i potrwa do 20 grudnia br.

Natomiast Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dotyczy projektów, wymienionych w szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IiŚ 2014-2020 dla Działania 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Nabór wniosków trwa od 1 sierpnia do 20 grudnia 2016 r. mogą je składać: beneficjenci PO IiŚ 2014-2020 (w ramach realizacji przedsięwzięć Działania 2.5.) oraz podmioty upoważnione przez wyżej wymienionych beneficjentów do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.