Wnioski złożone po 15 stycznia zostaną bez rozpoznania.Ustawa z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność przewiduje jednak wyjątek dla osób, którym po 15 stycznia 2013 r. ZUS wydał decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, decyzję o wysokości zadłużenia z tytułu składek, decyzję o odpowiedzialności osób trzecich lub odpowiedzialności spadkobierców.
 
 
Ci przedsiębiorcy mają 12 miesięcy na złożenie wniosku o umorzenie długu, a termin ten liczy się od dnia uprawomocnienia się wyżej wymienionych decyzji. Tylko w takich przypadkach można będzie złożyć wniosek po 15 stycznia 2015 r. A zatem, również osoby, które teraz jeszcze nie wiedzą, że mają długi z tytułu niezapłaconych składek, a ZUS wezwie do ich zapłaty po 15 stycznia 2015 r., będą miały jeszcze rok na złożenie wniosku o umorzenie zaległości. ZUS najczęściej kwestionuje umowy zlecenia, na podstawie których pracowali przed laty i wydaje decyzję, w której nakazuje opłacenie pełnych składek od prowadzonej równolegle działalności gospodarczej. Wszyscy pozostali powinni pamiętać, że termin na skorzystanie z abolicji jest zawity. To oznacza, że nie ma możliwości jego późniejszego przywrócenia.
 
Wniosek o umorzenie należności można złożyć osobiście w dowolnej jednostce ZUS lub pocztą. W tym ostatnim wypadku decyduje data nadania przesyłki. 
 
 
 
Warunkiem umorzenia zaległości składkowych osobom, które otrzymały lub dopiero otrzymają decyzję o warunkach umorzenia jest uregulowanie, w ciągu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się tejże decyzji, wszystkich należności niepodlegających umorzeniu. Jeśli przedsiębiorca nie jest w stanie uregulować innych długów, wówczas może wystąpić do ZUS o ich rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności. Duże znaczenie ma też, czy przedsiębiorca prowadził działalność po 1 września 2012 r. Jeśli tak, musi donieść dokumenty o jego kondycji finansowej. Umorzenie zaległych składek jest bowiem traktowane przez UE jako pomoc publiczna dla firm działających na konkurencyjnym rynku. Więcej o abolicji składkowej na www.kadry.abc.com.pl>>>