Więcej o zmianach w prawie pracy w 2015 r.>>>

Zmiana minimalnego wynagrodzenia

Od 1 stycznia, jak co roku, zmienia się wysokość minimalnego wynagrodzenie za pracę. Zgodnie z rozporządzeniem z 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. przyszłoroczna pensja będzie wyższa o 70 zł od tegorocznej i wyniesie 1750 zł.

Wzrost wynagrodzenia pociągnie za sobą zmiany w wysokości niektórych świadczeń pracowniczych, których wysokość jest pochodną minimalnej pensji.

Zobacz także: Od stycznia wynagrodzenie minimalne w nowej wysokości!

Na podwyżce skorzystają ci, który zarabiają najmniej - pracodawcy będą musieli podnieść im pensje do ustawowego minimum. Wzrosną maksymalne wysokości odprawy pieniężnej dla pracownika zwalnianego z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, minimalnego odszkodowania od pracodawcy, który dopuścił się wobec pracownika mobbingu, dodatku za pracę w porze nocnej, kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę, które należy pozostawić pracownikowi do dyspozycji.

Zobacz także: Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę ma wpływ na inne świadczenia

Wyższa będzie również minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej.

Badania lekarskie ważne u nowego pracodawcy

1 kwietnia 2015 r. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy KP regulujące ważność badań lekarskich w razie zmiany pracodawcy. Nowa firma będzie mogła zatrudnić pracownika na podstawie ważnego i aktualnego orzeczenia lekarskiego od poprzedniego pracodawcy stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, jeśli będzie go zatrudniała na podobnym stanowisku.

Zobacz także: Badania lekarskie ważne również u nowego pracodawcy

Obecnie, przy zmianie zatrudnienia pracownik musi wykonać szereg badań lekarskich przed podjęciem pracy w nowej firmie nawet wtedy, gdy ma pracować na podobnym stanowisku i wykonywać podobną pracę do poprzedniej.

Oskładkowanie wynagrodzeń członków rad nadzorczych

Od 1 stycznia członkowie rad nadzorczych, którzy otrzymują wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji będą objęci obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi, nawet jeżeli będą ubezpieczeni z innego tytułu, np. ze stosunku pracy. Obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym będą podlegali tylko ci członkowie rad nadzorczych, którzy pełnią swoje obowiązki za wynagrodzeniem. Będą oni obowiązkowo podlegali ubezpieczeniom od dnia powołania na członka rady nadzorczej do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji. Nie będą objęci ubezpieczeniami chorobowym i wypadkowym. Podstawa wymiaru składek członków RN będzie podlegała ograniczeniom na zasadach ogólnych, tj. art. 19 ust. 1 u.s.u.s. A zatem, jeśli przekroczy kwotę 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, to składki nie będą mogły być nadal opłacane.

Zobacz także: Członkowie rad nadzorczych zapłacą składki ZUS

Do tej kwoty zlicza się również podstawy wymiaru składek z innych tytułów ubezpieczeń emerytalno-rentowych. Wówczas to ubezpieczony musi pilnować czy składki nie są opłacane od podstawy, której wysokość przekroczy ten limit i w odpowiednim momencie zawiadomić wszystkich płatników by przestali je odprowadzać do ZUS.

Rewolucja w umowach terminowych

Na przyjęcie przez Parlament czeka również obszerny projekt kolejnych zmian w KP. Chodzi o regulacje związane z umowami na czas określony. Wedle rządowej propozycji umowy terminowe nie będą mogły trwać dłużej niż 33 miesiące. Przekroczenie tego terminu spowoduje, że umowa o pracę stanie się umową na czas nieokreślony.

Zobacz także: Do 33 miesięcy na umowach terminowych

W projekcie nowelizacji przewiduje się, że okresy wypowiedzenia umowy na czas określony i na czas nieokreślony będą wynosiły: 2 tygodnie - w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy; 1 miesiąc - w przypadku zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy oraz 3 miesiące - w przypadku zatrudnienia okresu co najmniej 3 lat. Rząd chce również wprowadzić do KP przepisy pozwalające na jednostronne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy podczas okresu wypowiedzenia Będzie to możliwe zarówno w okresie wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, jak i umowy o pracę na czas określony oraz na okres próbny. Jeżeli pracodawca zwolni pracownika z obowiązku świadczenia pracy w czasie wypowiedzenia, to z mocy przepisów kodeksu pracy będzie musiał wypłacić mu wynagrodzenie jakie by otrzymał, gdy by normalnie pracował.

Chcesz być na bieżąco? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych